پروفایل ها

داوود حکیمی مود
عضو تیم حامیان
محمد جیریان
عضو تیم هماهنگی حامیان
شایان صابری
عضو تیم هماهنگی حامیان
النور نقی نژاد
برگزار کننده تور استارتاپی تهران و عضو تیم هماهنگی حامیان
هادی فرنود
راهبر حامیان
محمدرضا ازلی
راهبر روابط عمومی