پروفایل

وحید جوزی
AI Product Manager & Serial Entrepreneur
درباره

اسپانسرهای رویداد جاده ابریشم

نمایش همه